POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES - Юридична група Eucon

Ми використовуємо файли cookie для нашого веб-сайту. Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з використанням нами файлів cookie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego EUCON Grupa Prawnicza, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://euconlaw.com/, zwanego dalej „Serwis”.

Serwis jest zarządzany przez EUCON Grupa Prawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka, nr 18 02-054 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000541956, NIP: 5252608519, REGON: 360749791, zwaną dalej „Operator Serwisu”. Z Operatorem Serwisu można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 22 658 10 25 oraz przy użyciu adresu e-mail: office.pl@euconlaw.com

1. Definicje:

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Administrator – administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest Operator Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora Serwisu pod adresem https://euconlaw.com/.
 • Dane osobowe – zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz inne.
  Klient – oznacza podmiot, odwiedzający Serwis, na rzecz którego zgodnie z niniejszym polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
 • Pliki Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej Serwisu.

2. Wprowadzenie
Prywatność odwiedzających nasz Serwis jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności podczas pierwszej wizyty Serwisu pozwala Operatorowi Serwisu na korzystanie z plików cookies przy każdej kolejnej wizycie. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe osób korzystających z serwisu przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach związanych z działalnością serwisu, m.in.:

 • niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Operatorem Serwisu, w zakresie danych: – nazwisko i imiona Klienta, – numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, – adres do korespondencji, – adresy e-mail,
 • realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu, za zgodą Klienta,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu danych przetwarzanych przez Operatora Serwisu. Zakres danych przetwarzanych przez Operatora Serwisu został opublikowany w pkt 4 Polityki prywatności i plików cookies.
Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

5. Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Klientów odwiedzających Serwis.
 • nr IP
Umożliwienie korzystania z funkcjonalności Serwisu.
Zbiór danych osób korespondujących z Operatorem Serwisu.
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer IP
Udzielanie informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych Klientom przez Operatora Serwisu.
Zbiór danych osobowych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.
 • adres e-mail
Przesyłanie newslettera.
Zbiór danych osobowych Klientów, korzystających z formularzy kontaktowych.
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Umożliwienie kontaktu z Klientami oraz udzielenie odpowiedzi na otrzymane przez Operatora Serwisu pytanie.

5. Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Możemy powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem.

Możemy przekazywać przetwarzane dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w państwie trzecim do którego będą przekazywane dane osobowe, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu). Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

6. Prawa Klienta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientom przysługują związane z tym prawa:

 • do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania swoich danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt.

7. Okres przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

8. Pliki cookies – wprowadzenie

Serwis korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.

9. Podstawa przetwarzania plików cookies

Klientów korzystających z Serwisu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Pliki cookies przetwarzane na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

10. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Pliki cookies skategoryzowane z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, trzy kategorie:

 • „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych;
 • „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Pod względem czasu ich ważności, dwie kategorie:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies:

 • pliki cookies Operatora Serwisu,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies Operatora Serwisu pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Operator Serwisu może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają dane:

11. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku danego telefonu.

12. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

13. Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, zostanie opublikowana zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.

14. Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

office.pl@euconlaw.com

+48570005161

EUCON Grupa Prawnicza Sp. z o.o.

Jana Dantyszka 18

02-054 Warszawa

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

15. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.

Зв’язатися з нами

Надіслати запит