İş Hukuku ve Göçmenlik Hukuku Uygulaması - Rakamlarla Eucon

We use cookies for our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.

Hizmetlerimiz

İş Hukuku ve Göçmenlik Hukuku Uygulaması

İş hukuku alanındaki mevcut yasal mevzuat, farklı dönemlerde farklı sosyo-ekonomik şartlarda benimsenmiş olan birbirinden çok farklı yasal düzenlemeleri içerir, ki bu durum, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinin başlıca mekanizmalarının anlaşılmasını epey zorlaştırmaktadır.

Gereken şekilde oluşturulmuş olan ve işgücü kaynağının etkin bir şekilde yönetimi ile bağlantılı olan, çalışmayla alakalı hukuki ilişkiler ve komplike meseleler, şirketin gelişiminin bütün aşamalarında, özellikle de sorunların iş bulma için yapılan göçlerle bağlantılı olduğu günümüz şartlarında, pek çok sorundan kaçınmaya imkan vermektedir.

Biz, müşterilerimize, gerek işletmenin faaliyetleri esnasında doğrudan ortaya çıkan mevcut ihtiyaçları hesaba katarak, gerekse, günlük kadro meselelerinden stratejik planlama ve risk yönetimine varıncaya kadar işin etkili yönetimiyle alakalı meseleleri hesaba katarak, hukuki yardımda bulunmaktayız.

Buna ek olarak, göçmenlik sorunlarının düzenlenmesi ve yurtdışında istihdamın yasalara uygun hale getirilmesi meselelerinde tecrübe sahibi olan EUCON Hukuk Şirketleri Grubu, gerek ülke sınırlarının dışında bulunan vatandaşlara, gerekse Ukrayna’da bulunan yabancılara, daima profesyonel yardımda bulunmaya hazırdır.

Uzmanlarımız, şu alanlarda hizmet vermektedir:

 • Kadro meselesiyle ilgili belgelerin oluşturulması ve bunların mevcut mevzuata ve firmanın iç politikasına uygun hale getirilmesi. Bu belgeler ve işlemler, şunlardır: iş sözleşmeleri ve kontratları; iş sözleşmelerinin tescil edilmesi; toplu iş sözleşmelerinin oluşturulması ve tescil edilmesi; yetkili kişilere yönelik talimatların hazırlanması; kadro şemasının hazırlanması, idari alt birimlere ilişkin hükümlerin hazırlanması, talimatların ve kadroya ilişkin diğer belgelerin hazırlanması;
 • İşe yerleşmeyle ilgili, çalışma ücretinin ödenmesiyle, sosyal ayrıcalıklar ve güvencelerle, çalışma süresi ve dinlenme süresiyle, işten ayrılmayla, iş bulmayla ve benzer meselelerle ilgili olarak danışmanlık hizmeti sunmak;
 • Seferber etmeyle ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunulması: İşverenle, seferber edilmiş çalışan arasındaki iş ilişkisinin hukuki açıdan düzenlenmesi, seferber edilen kişinin hakları ve güvenceleri, ulaşım aracının seferber edilmesi ile bağlantılı meseleler, mevzuatın ihlalinden ötürü sorumlu olmak; seferber etmeyle ilgili mevzuatın ihlalinden ötürü sorumlu olmak;
 • Yabancı uyruklu kişilerin işe yerleştirilmesi ve çalışma izinlerinin alınması ile bağlantılı konularda hukuki yardım sunulması;
 • Bireysel ve toplu iş ihtilaflarının, özellikle eşit haklar ve ayrımcılıkla ilgili konuların gözden geçirilmesinde müşterilerin çıkarlarının temsil edilmesi;
 • İşletmenin üretim ve işgücü organizasyonundaki değişiklikle bağlantılı olarak ve işletmede kesintiye gidilmesi, işletmenin yeniden organize edilmesi veya tasfiye edilmesiyle bağlantılı olarak işletmenin yeniden yapılandırılmasında yardımcı olmak;
 • İşletmelerin mevcut iş hukuku mevzuatının gereklerine bağlılığına ilişkin itinalı teknik değerlendirme;
 • Kurumsal yönetim ve yetkili kişilerle ilişkilerin kurulmasının koordine edilmesi;
 • İşgücünün güvenliği ve korunmasıyla ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunulması;
 • Kişisel verilerin ve diğer verilerin, özellikle kişisel verilerin sınır ötesine iletilmesi ve kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından işlenmesi ve kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uyumlu hale getirilmesine dair sözleşmelerin hazırlanmasında yardımcı olmak;
 • Üst düzey yönetim için uzun süreli teşvik programlarının hazırlanması, uluslararası gereklilikler ve Ukrayna mevzuatı hesaba katılarak, teşvik sistemlerinin ve seçme planlarının yürürlüğe sokulmasında danışmanlık ve yardımda bulunmak;
 • İş sözleşmelerinin temel şartlarının organizasyonel veya teknik değişikliklerle bağlantılı olarak, işverenin kararıyla değiştirilmesinde yardımcı olmak;
 • Her türlü mülkiyet ve hiyerarşi biçimindeki işletmelerin, kurum ve kuruluşların yöneticilerinin ve diğer üyelerinin işten çıkarılmalarının kanuna aykırı olarak kabul edilmesi ve işe veya makama geri dönüşlerinin organize edilmesi;
 • Mesleki örgütlerle karşılıklı ilişkilerin kurulması;
 • Meslek örgütlerinin faaliyetlerinin organize edilmesi;
 • Ukrayna ve Polonya’da geçici ve daimi oturum izninin alınmasına yardımcı olunması;
 • Göç izni ve daimi oturum izninin alınmasına yardımcı olunması;
 • Yabancı uyruklu çalışanların çalışma izinlerinin oluşturulmasına eşlik etmek ve bu kişilerin işe yerleştirilmesine hukuki yardım göstermek;
 • Yerleşik olmayan kişilerin Ukrayna ve Polonya vatandaşlığını almalarına yardımcı olmak;
 • Yerleşik olmayan kişilerin göçmen listesine alınmasına yardımcı olunması;
 • Ukrayna ve Polonya’da kalış süresinin uzatılmasında yardımcı olmak;
 • Yerleşik olmayan kişilerdeki miras meselelerine ilişkin danışmanlık hizmetinde bulunmak;
 • Yerleşik olmayan kişiler için vergi sorunlarının çözülmesinde danışmanlık ve eşlik etmek;
 • Ukrayna’da ve Polonya’da tüzel kişilerin oluşturulması;
 • Yerleşik durumda olmayan kişilerin çıkarlarının mahkemelerde savunulması.
 • Ortak, avukat
 • Mali Araçlar ve Proje Yatırımları Bölümü Başkanı
 • Mali Dolandırıcılık ve Rüşvetçilikle Mücadele ve Ekonomi Suçları Soruşturma Bölüm Başkanı
 • Uyum pratiği yöneticisi
Bizimle iletişime geç

İstek gönder